FANDOM


Hello it's me futureultraman789 again. This blog is just for add your knowledge about asian actors that played in Ultraman movies and series.


 1. Susumu Kurobe: Shin Hayata, Shin Hayate
 2. Koji Moritsugu: Moroboshi Dan
 3. Jiro Dan: Gou Hideki
 4. Takamine Keiji: Seiji Hokuto
 5. Saburo Shinoda: Higashi Kotaro
 6. Ryu Manatsu: Otori Gen
 7. Hatsunori Hasegawa: Takeshi Yamato
 8. ..??: Kenchi Kai
 9. Nagano Hiroshi: Madoka Daigo
 10. Tsuruno Takeshi: Asuka Shin
 11. Yoshioka Takeshi: Gamu Takayama
 12. Sugiura Tayo: Musashi Haruno
 13. Kirishima Yusuke: Jun Himeya
 14. Masato Uchiyama: Senjyu Ren
 15. Sota Aoyama: Kaito Toma
 16. Shunji Igarasi: Mirai Hibino
 17. Daigo: Taiga Nozomu


Okay that's all. Please leave a comment. Thank You:)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.